loadingimg

Wczytuję dane...
RODO

Szanowni Państwo,

Jeżeli otrzymujecie niniejszą informację, to znaczy, że w przeszłości kontaktowaliśmy się ze sobą, współpracujemy lub współpracowaliśmy ze sobą, lub dokonywaliście u nas zakupów albo korzystaliście ze świadczonych przez Danpex S.C. usług, w wyniku czego udostępniliście nam swoje dane i skutkiem czego staliśmy się administratorem Państwa danych osobowych. Jak powszechnie wiadomo od 25 maja 2018 r. rozpoczynamy w Polsce stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Z uwagi na zmieniające się przepisy przekazujemy wymagane informacje, w tym na temat Pana/Pani praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi. 

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Państwa dane na najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzane przepisy. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, i/lub: nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu, jest Danpex S.C. S. Król-Basta J. Król ul. Pojezierska 32 Łódź. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- umożliwienia kontynuacji współpracy pomiędzy Danpex S.C. S. Król-Basta J. Król a Panem/Panią oraz w celu,
- ewentualnego zawarcia umowy: handlowej
- w zakresie niezbędnym do wykonywania umów, zamówień i zobowiązań,
- dla realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji finansowej
- przesyłania informacji marketingowej drogą mailową oraz telefoniczną
- potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy pomiędzy Danpex S.C. a Panią/Panem i wypełnienia przez Danpex S.C. oraz Panią/Pana wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy, lub zgłoszenia sprzeciwu, a po tym przez okres wymagany przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Danpex S.C. narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do osób/firm trzecich.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiot w przypadku, gdy wymaga tego usługa, którą zamówiliście.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: kingecigar@gmail.com.

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i kierowana jest troską o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.