loadingimg

Wczytuję dane...
Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Sklep internetowy http://www.epapierosylodz.pl i http://www.kingecigar.pl (dalej jako Sklep) prowadzony jest przez Jacka Król przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Danpex S.C. S. Król-Basta, J. Król, 91-328 Łódź, ul. Pojezierska 32, NIP: 726-254-28-23 Regon: 100224127 (dalej jako Danpex).

§ 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej Danpex przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy w dowolnej formie zdeklarowali chęć dokonywania zakupów poprzez Sklep.

§ 3. Zawartość Sklepu (towar z podaną ceną) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę klienta, która wymaga akceptacji Sklepu. Klient nadto zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe w odniesieniu do konkretnego produktu znajdującego się w ofercie Sklepu.

§ 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

§ 5. Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

§ 6. Sklep służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży pomiędzy Danpex i Klientem) za pośrednictwem sieci Internet (protokół http).

Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem. Strony sklepu dostosowane są do przeglądania przy rozdzielczości ekranu minimum 1024 x 768 pikseli.

§ 7. Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wyraziły chęć zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i którym Danpex przydzielił konto w Sklepie (nadanie nazwy użytkownika, loginu i hasła). Zakupiony towar Sklepu posłuży do odsprzedaży. Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy dostaw do siedziby Klienta wynikającej z danych posiadanych przez Danpex. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie danych go identyfikujących w Sklepie osobom trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień.

§ 8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zarejestrowanie Klienta w Sklepie dostępnym pod adresem podanym w § 1 oraz aktualność danych Klienta.

§ 9. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Danpex oraz Sklep nie odpowiadają za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi).

§ 10. Wysyłając zamówienie ze strony www Sklepu Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sklep jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji.

§ 11. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta otrzymują bieg następnego dnia roboczego. Klient może zamówić towar znajdujący się w Sklepie o specyfikacji tam podanej. Jakiekolwiek odstępstwa są niedopuszczalne. W szczególności Klientowi w uwagach do zamówienia nie wolno wpisywać merytorycznych zmian do przedmiotu zamówienia takich jak np. smak, moc, pojemność etc. Wprowadzenie takich zmian uważa się za bezskuteczne, co oznacza, iż Klient dokonał zamówienia towaru o specyfikacji opisanej w Sklepie (jego ofercie).

§ 12. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody Danpex.

§ 13. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach  brutto (z podatkiem VAT). Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za nie zawartą. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia.

§ 14. Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia z żądaniem jest równoznaczne z upoważnieniem Danpex do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 15. Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin sklepu”.

§ 16. Zmiany wprowadzone w Polityce Prywatności nie mogą doprowadzić do pogwałcenia zasady, iż Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich Klientów/użytkowników.

§ 17. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

DANE OSOBOWE

§ 18. Dane osobowe klienta: imię, nazwisko, firma, adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail oraz telefon kontaktowy wprowadzane są do systemu sprzedaży (z systemu Danpex służącego do fakturowania kontrahentów) w chwili w której Klient zgłasza wolę dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu. Klient zobowiązany jest na bieżąco weryfikować poprawność danych i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w tej mierze.

§ 19. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Danpex z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierska 32, NIP: 726-254-28-23 zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Dane wykorzystane będą w celu realizacji zawartych umów sprzedaży. Klient został pouczony o prawie wglądu do tych danych, żądania ich zmiany oraz usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne.

§ 20. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Brak takiej zgody nie wpływa na obowiązek realizacji zamówienia przez Sklep.

PŁATNOŚCI

§ 21. Sklep akceptuje płatności dokonane przelewem na konto bankowe sklepu podane w treści sumy złożonego zamówienia. W tytule płatności należy podać numer zamówienia.

§ 22. Sklep nie przewiduje płatności przelewem za pośrednictwem serwisów transakcyjnych.

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

§ 23. W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę. W razie uszkodzenia paczki, niezgodności towaru z umową, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji pracownikowi firmy dostarczającej, a następnie za pośrednictwem Sklepu. Zastrzeżenia dotyczące stanu dostarczonej przesyłki powinny zostać zgłoszone osobie dostarczającej przesyłkę i wymagają spisania odpowiedniego protokołu reklamacyjnego. Zgłoszenie braku ilościowego może nastąpić wyłącznie w chwili dostawy. Niezależnie od powyższych obowiązków Klient zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Sklepu reklamację.

§ 24. Klient nie może od umowy odstąpić, chyba że takie prawo wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

§ 25. Zawartość Sklepu prezentuje aktualną ofertę towarów, które stanowią podstawę do złożenia oferty przez Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep na prawo zaproponować Klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach. W przypadku zgody klienta, zrealizowane będzie tak zmodyfikowane zamówienie. W przypadku braku zgody, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego zamówienia, zaś Sklep (Danpex) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia.

REKLAMACJE I GWARANCJE

§ 26. Z zastrzeżeniem § 23 Reklamacje należy składać również za pośrednictwem zakładki „Kontakt”.

§ 27. Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Danpex. W razie uwzględnienia reklamacji produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego lub braku u dystrybutora), Sklep zaoferuje do wyboru inny produkty, zaś w razie braku zgody na inny produkt zwróci kwotę otrzymaną od Klienta oraz wystawi korektę faktury VAT. Klient nie ma prawa odesłać towaru bez porozumienia ze Sklepem.

§ 28. Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta. Rękojmia w stosunkach między przedsiębiorcami jest wyłączona.

PRAWA AUTORSKIE

§ 29. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu chronione są prawami autorskimi Sklepu lub innych osób. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody Danpex lub innego uprawnionego podmiotu jest zabronione.

§ 30. Zdjęcia oferowanych przez Sklep produktów, ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez Sklep tylko w celach informacyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31. Sklep zastrzega sobie prawo do:

• zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

• wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,

• wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,

• przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego

• realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

§ 32. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

§ 33. Dane przekazanie w wyniku wypełnienia arkusza rejestracyjnego są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

§ 34. Ilekroć w regulaminie mowa o przesyłaniu korespondencji e-mailem, oświadczenie uznaje się za prawnie skuteczne nawet wówczas, gdy zostało złożone bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

§ 35. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

§ 36. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Regulamin podlega prawu polskiemu. Regulamin może zostać zmieniony; aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem http://epapierosylodz.pl/_cms/view/13/regulamin.html (zakładka Regulamin). W braku akceptacji dla zmian, Klient winien zaprzestać realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu, pod rygorem uznania, iż Regulamin w nowym brzmieniu akceptuje.